Table of Contents

Chapter 1: Formulas that Release the Exterior

Ma Huang Tang: Ephedra Decoction 

 

Ge Gen Tang: Kudzu Decoction

 

Gui Zhi Tang: Cinnamon Twig Decoction 

 

Xiao Qing Long Tang: Minor Blue-Green Dragon Decoction 

 

Chuan Xiong Cha Tiao San: Ligusticum Chuang Xiong Powder to be Taken with Green Tea 

 

Sang Ju Yin: Mulberry Leaf and Chrysanthemum Flower Decoction 

 

Yin Qiao San: Lonicera and Forsythia Powder 

 

Ma Xing Shi Gan Tang: Ephedra, Apricot, Gypsum and Licorice Decoction 

 

Jing Fang Bai Du San: Antiphlogistic Powder with Schizonepetae and   Saposhnikoviae

 

Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang: Kudzu, Coptis and Scutellaria Decoction 

Chapter 2: Formulas that Clear Heat

Huang Lian Jie Du Tang: Coptis Decoction to Relieve Toxicity 

 

Qing Wei San: Clear the Stomach Powder   

 

Yu Nu Jian: Jade Woman Decoction 

 

Dao Chi San: Guide out the Red Powder 

 

Long Dan Xie Gan Tang: Gentiana Decoction to Drain the Liver 

 

Zuo Jin Wan: Left Metal Pill 

Chapter 3: Formulas that Drain Downward

Da Cheng Qi Tang: Major Order the Qi Decoction 

 

Ma Zi Ren Wan: Hemp Seed Pill 

 

Run Chang Wan: Lubricate the Intestine Pill 

Chapter 4: Formulas that Harmonize Functions

Xiao Chai Hu Tang: Minor Bupleurum Decoction 

 

Chai Hu Shu Gan San: Bupleurum Powder to Spread the Liver

 

Xiao Yao San: Free and Easy Wanderer Powder 

 

Tong Xie Yao Fang: Important Formula for Painful Diarrhea 

 

Ban Xia Xie Xin Tang: Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium

Chapter 5: Formulas that Treat Dryness

Xing Su San: Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder 

 

Sang Xing Tang: Mulberry Leaf and Apricot Decoction 

 

Zeng Ye Tang: Increase Fluids   Decoction 

Chapter 6: Formulas that Expel Dampness

Wu Ling San: Five-Ingredient Powder with Poria

 

Ping Wei San: Calm the Stomach Powder 

 

Huo Xiang Zheng Qi San: Agastache Powder to Rectify the Qi 

 

Ba Zheng San: Eight-Herb Powder for Rectification 

 

Si Miao Wan: Four-Marvel Pill

 

Zhen Wu Tang: True Warrior Decoction  

 

Cheng’s Bei Xie Fen Qing Yin: Dioscorea Hypoglauca Decoction to Separate the Clear by Master Cheng

 

Qiang Huo Sheng Shi Tang: Notopterygium Decoction to Overcome Dampness 

 

Juan Bi Tang: Remove Painful Obstruction Decoction 

 

Du Huo Ji Sheng Tang: Angelica Pubescens and Sang Ji Sheng Decoction

Chapter 7: Formulas that Warm Interior Cold

     

Li Zhong Wan: Regulate the Middle Jiao Pill 

Chapter 8: Formulas that Tonify

Si Jun Zi Tang: Four Gentlemen Decoction 

 

Shen Ling Bai Zhu San: Ginseng, Poria and Atractylodes Powder 

 

Bu Zhong Yi Qi Tang: Tonify the Middle Jiao and Augment Qi Decoction 

 

Sheng Mai San: Generate The Pulse Powder 

 

Ren Shen Ge Jie San: Ginseng and Gecko Powder 

 

Si Wu Tang: Four Substances Decoction

 

Shao Yao Gan Cao Tang: Peony and Licorice Decoction 

 

Dang Gui Bu Xue Tang: Tangkuei Decoction to Tonify the Blood 

 

Gui Pi Tang: Restore the Spleen Decoction 

 

Zhi Gan Cao Tang: Honey-fried Licorice Decoction

 

Ba Zhen Tang: Eight Treasures Decoction

 

Shi Quan Da Bu Tang: All-inclusive Great Tonifying Decoctions

 

Liu Wei Di Huang Wan: Six-Ingredient Pill with Rehmannia 

 

Zuo Gui Wan: Restore the Left (Kidney) Pill 

 

Yi Guan Jian: Linking Decoction 

 

Jin Gui Shen Qi Wan: Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet 

 

You Gui Wan: Restore the Right (Kidney) Pill 

 

Er Xian Tang: Two Immortal Decoction

Chapter 9: Formulas that Regulate Qi

Yue Ju Wan: Escape Restraint Pill 

 

Ban Xia Hou Po Tang: Pinellia and Magnolia Decoction 

 

Su Zi Jiang Qi Tang: Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward 

 

Ding Chuan Tang: Arrest Wheezing Decoction 

Chapter 10: Formulas that Invigorate the Blood

Xue Fu Zhu Yu Tang: Drive Out Blood Stasis in the Mansion of the Blood Decoction 

 

Shao Fu Zhu Yu Tang: Drive Out Blood Stasis in the Lower Abdomen Decoction

 

Shen Tong Zhu Yu Tang: Drive Out Blood Stasis from a Painful Body Decoction  

 

Dan Shen Yin: Salvia Decoction 

 

Gui Zhi Fu Ling Wan: Cinnamon Twig and White Poria Pill 

 

Wen Jing Tang: Warm the Menses Decoction 

Chapter 11: Formulas that Stop Bleeding

Jiao Ai Tang: Donkey Hide Gelatin and Mugwort Decoction

Chapter 12: Formulas that Stabilize and Bind

Yu Ping Feng San: Jade Windscreen Powder 

 

Wan Dai Tang: Perfect the Belt Vessel Decoction 

Chapter 13: Formulas that Calm the Spirit

Tian Wang Bu Xin Dan: Emperor of Heaven’s Special Pill To Tonify the Heart 

 

Suan Zao Ren Tang: Sour Jujube Decoction 

 

Gan Mai Da Zao Tang: Licorice, Wheat and Jujube Decoction 

Chapter 14: Formulas that Expel Wind

     

Xiao Feng San: Eliminate the Wind Powder from True Lineage 

 

Tian Ma Gou Teng Yin: Gastrodia and Uncaria Decoction 

Chapter 15: Formulas that Open the Orifices

An Gong Nui Huang Wan: Calm the Palace Pill with Cattle Gallstone

 

Su He Xiang Wan: Liquid Stryax Pill

Chapter 16: Formulas that Treat Phlegm

Er Chen Tang: Two Cured Decoction 

 

Wen Dan Tang: Warm the Gallbladder Decoction 

 

Shi Yi Wei Wen Dan Tang: Eleven-Ingredient Decoction to Warm the Gallbladder

 

Qing Qi Hua Tan Wan: Clear Qi and Transform Phlegm Pill 

 

Zhi Sou San: Stop Coughing Powder 

 

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang: Pinellia, White Atractylodes and Gastrodia Decoction 

Chapter 17: Formulas that Reduce Food Stagnation

Bao He Wan: Preserve Harmony Pill 

 

Mu Xiang Bing Lang Wan: Aucklandia and Betel Nut Pill